ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο του ιστότοπου (web site) sagriotis-els.gr, εκτός εάν αναφέρονται ρητά εξαιρέσεις και για όσα με σαφήνεια προκύπτει ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της sagriotis-els.gr και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η sagriotis-els.gr διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
Το περιεχόμενο της sagriotis-els.gr διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της sagriotis-els.gr. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του διαδικτύου ή άλλου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή και ρητή άδεια της sagriotis-els.gr ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Η sagriotis-els.gr χρησιμοποιεί cookie αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Κάθε στοιχείο που αποθηκεύεται στα cookie της sagriotis-els.gr είναι κρυπτογραφημένο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το παρόν περιγράφει την πολιτική της sagriotis-els.gr σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους επισκέπτες και χρήστες των σελίδων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό της τόπο www.sagriotis-els.gr.

1. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου www.sagriotis-els.gr και κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες της θα σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, στοιχεία διεύθυνσης, στοιχεία επικοινωνίας), προκειμένου να είναι δυνατή η δημιουργία λογαριασμού για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε εκουσίως στην sagriotis-els.gr ή καταγράφονται κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η sagriotis-els.gr, στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διαθέτει και στις οποίες παραπέμπει μέσα από τον διαδικτυακό της τόπο, δηλώνει ρητώς ότι τα δεδομένα οιασδήποτε μορφής, τα οποία συλλέγονται μέσα από τις σελίδες του διαδικτυακού της τόπου, θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από τα στελέχη και τους εργαζόμενους της με αποκλειστικό σκοπό την έγκριση του λογαριασμού χρήστη ή/και την τον έλεγχο ροής των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η sagriotis-els.gr δεν πρόκειται ποτέ να τα πωλήσει, να τα διαβιβάσει ή να τα γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο που δε σχετίζεται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή των σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνον Αρχές.
Διευκρινίζεται ότι η sagriotis-els.gr δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων επισκεπτών και χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει μέσα από τον διαδικτυακό της τόπο. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η sagriotis-els.gr ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet.
Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της sagriotis-els.gr και διαγράφονται εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον χρήστη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η sagriotis-els.gr λαμβάνει κάθε συνιστώμενο τεχνικό μέσο και προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλουν οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει μέσα από το διαδικτυακό της τόπο και καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση πελατών της sagriotis-els.gr και πιο συγκεκριμένα:

  • Οι φόρμες για την αποστολή και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες ακολουθούν όλα τα προβλεπόμενα τεχνικά πρότυπα για τη διασφάλιση του απόρρητου των διακινούμενων δεδομένων.
  • Η διαδικασία λήψης εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων είναι πλήρως διασφαλισμένη και ελεγχόμενη.

3. ONLINE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατά την ηλεκτρονική αλληλογραφία με τους χρήστες, θεωρούμε όλα τα μηνύματα που μας αποστέλλονται απόρρητα και δεν διαβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών σε οποιονδήποτε τρίτον, εκτός από τον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και τις αρμόδιες αρχές, μόνον εφόσον αυτό ζητηθεί κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου των επικοινωνιών ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θίγει την sagriotis-els.gr, τον διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου ή συνδέεται με παράνομες ενέργειες. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου:

  • να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας, την περιουσία μας και την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας
  • να προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση διαδικτυακού τόπου www.sagriotis-els.gr και των εφαρμογών στις οποίες παραπέμπει

Τα αιτήματα τεχνικής υποστήριξης που αποστέλλονται από τους εγγεγραμμένους χρήστες, αναρτώνται, εφόσον κρίνεται χρήσιμο από την sagriotis-els.gr, στο δικτυακό τόπο της sagriotis-els.gr σε δημόσια θέα, αφού πρώτα απαντηθούν ικανοποιητικά από το αρμόδιο προσωπικό της και αφού αφαιρεθούν τυχόν αναφορές και ενδείξεις που είναι ικανές να οδηγήσουν άμεσα ή άμεσα στα προσωπικά η επιχειρηματικά δεδομένα του χρήστη. Η ανάρτηση των αιτημάτων υποστήριξης και των σχετικών απαντήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των υφιστάμενων και μελλοντικών πελατών της sagriotis-els.gr.

4. ΔΕΣΜΟΙ (links) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ο διαδικτυακός τόπος sagriotis-els.gr περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και υπόκεινται στους όρους χρήσης των διαδικτυακών αυτών τόπων. Η τοποθέτηση των «συνδέσμων» αυτών δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από την sagriotis-els.gr, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του διαδικτυακού της τόπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στον διαδικτυακό τόπο sagriotis-els.gr τηρείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

6. ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων / κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων κυρίως όσον αφορά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στις οποίες παραπέμπει ο διαδικτυακός τόπος sagriotis-els.gr.